Budotex

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do całokształtu działalności Przedsiębiorstwa Budowlanego Budotex sp. z o.o., w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portali:
https://budotex.pl/
http://zarzadca.budotex.pl/
http://blog.budotex.com.pl/

I. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex sp. z o.o., ul. Czekoladowa 49a, 52-326 Wrocław wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000001813 NIP: 8990106829; REGON: 006022824.
W celu skontaktowania się z nami należy:
– wysłać e-mail na adres: rodo@budotex.pl
– wysłać list na adres: ul. Czekoladowa 49a, 52-326 Wrocław lub
– zadzwonić pod numer telefonu: (71) 78 66 530.
Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

II. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży nieruchomości:

1) W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży nieruchomości przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.

2) Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą innej umowy

1) Jeśli jesteś naszym kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.

2) Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów:

1) Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej poczty:

1) Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej poczty możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:

1) Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera albo innych informacji handlowych mailowo lub telefonicznie, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes. Na tej samej podstawie możemy wysyłać Ci informacje handlowe za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Nie będziemy wysyłać Ci informacji handlowych drogą elektroniczną bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody na stosowanie tego kanału komunikacji.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej i działalnością internetową:

1) Na naszych stronach internetowych dostępne są formularze kontaktowe. Jeśli będziesz się z nami porozumiewać za ich pośrednictwem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu. Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla prowadzenia marketingu i wysyłki newslettera (zob. powyżej).

2) W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej, w szczególności adresy IP użytkowników oraz inne dane zbierane za pośrednictwem plików Cookies. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. Więcej informacji o plikach Cookies znajduje się w punkcie VII niniejszej Polityki Prywatności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.
Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:
a) Google Analytics – narzędzia analityczne udostępnione przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zbierają informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej, w szczególności o podstronach, które wyświetliłeś, czy ilości czasu spędzonego na ich przeglądaniu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych przez firmę Google LLC. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
b) Facebook Pixel – narzędzie analityczne udostępnione przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam, opierając się na analizie Twojego zachowania na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych przez firmę Facebook Inc. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilów w mediach społecznościowych:

1) Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na profilach Budotex na portalu Facebook w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o naszych produktach i usługach, o wydarzeniach w których bierzemy udział) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie usprawiedliwione interesy.
Pamiętaj, że administratorem Twoich danych jest również Facebook. Więcej informacji o zasadach prywatności obowiązujących za portalu Facebook, znajdziesz na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

III. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:
1) Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, numer telefonu. W przypadku umów dotyczących nieruchomości, konieczne będzie podanie dodatkowych informacji, w szczególności: numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, informacji o stanie cywilnym, zawartych umowach majątkowych, czy też informacji czy nabycie ma nastąpić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podobnie jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące szczegółów naszej współpracy;
2) Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
3) Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
4) Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;
5) Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną;
6) Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, a także dane zawarte w treści wiadomości;
7) Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane, w tym adres IP i inne informacje zawarte w plikach Cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa, jak również w celach marketingowych;
8) W przypadku wizyt na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook, przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez ten portal.

IV. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:
1) w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;
2) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
3) w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:
– w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:
• nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
• potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
– w przypadku danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z prowadzenia profilu przez Budotex.

V. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
1) Prawo dostępu do danych;
2) Prawo do sprostowania danych;
3) Prawo do usunięcia danych;
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) Prawo do przenoszenia danych (tylko jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda lub zawarta umowa, zaś dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany);
6) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
7) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.
Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w oparciu o Twoje dane.

VII. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości i nie próbujemy jej ustalić.
Pliki cookies pozwalają nam prowadzić analizę ruchu na naszej stronie internetowej i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników. Pozwalają nam także na prowadzenie kampanii marketingowych skierowanych do użytkowników naszej strony internetowej.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystamy z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, której używasz. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:
1) firmom, które zapewniają nam usługi hostingu;
2) firmom, które zapewniają nam usługi IT i usługi serwisowe;
3) kurierom, operatorom usług pocztowych;
4) firmom świadczącym nam usługi marketingowe;
5) notariuszom, radcom prawnym i adwokatom.

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
1) Zagraniczne transfery danych będą realizowane odnośnie niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies (ciasteczek) firmy Google LLC. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.
2) Zagraniczne transfery danych będą realizowane w przypadku korzystania z usług firmy Facebook Inc. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Inc posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.
3) Jeśli Twoje dane pozyskaliśmy w wyniku prośby o kontakt wyrażonej za pośrednictwem portalu Obido, Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku podstawą transferu danych będzie decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub uczestnictwo w programie EU-US Privacy Shield.